Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Sankt Mikaels Katolska församling i Växjö

Ur församlingsbrevet hösten 2016

Kyrkoherdens hälsning

Fredens ängel - hundra år senare

I år är det 100 år sedan Fredens ängel uppenbarade sig för Lucia, Francisco och Jacinta i Portugal. Vid tre tillfällen under 1916 fick dessa barn besök av denne himmelske budbärare och de omvandlades i grunden av det besöket. Världen befann sig då i en djup kris, framför allt genom Första världskriget som pågick och slet i sönder Europa. Om den första uppenbarelsen berättar Lucia, att de plötsligt fick se ett starkt ljussken ovanför träden. Det var en ung man som närmade sig, och sade: "Frukta inte. Jag är fredens ängel. Bed för mig." Han föll på knä och böjde ansiktet mot jorden. Barnen gjorde likadant och hörde honom säga:

"Min Gud, jag tror, jag tillber, jag hoppas och älskar dig. Jag ber om förlåtelse för den som inte tror, inte tillber, inte hoppas på och inte älskar dig."

Efter att ha upprepat bönen två gånger, reste han sig och sade: " bed så. Jesus och Marias hjärtan är lyhörda för er åkallan." Sedan försvann han. De tre barnen var helt uppfyllda av Guds närvaro genom kontakten med änglen, och denna hans första bön skulle för alltid vara inristad i deras hjärtan. I timmar kunde Lucia och hennes kusiner ligga framstupa och upprepa den bönen om och om igen. Deras själar hade blivit präglade av bönens anda.

I ängelns andra uppenbarelse fick barnen lära sig att de skulle bära fram böner och offer till Gud, som gottgörelse för synderna som kränker Gud och som bön om syndarens omvändelse. På det sättet skulle de också nedkalla fred över Portugal, deras hemland. I den tredje uppenbarelsen kom ängelen med en kalk i handen och en Hostia som hängde över den i luften. Ängeln lämnade kalken i luften och tillbad den bredvid barnen. Sedan fick barnen ta emot Heliga Kommunionen av ängeln. De tre herdebarnen blev helt omvandlade av denna sista uppenbarelse. Gud satte sin tro i deras själar, när det de tog emot Heliga Kommunionen. Det var också en förberedelse för Jungfru Marias ankomst följande år.

Besöket av fredens ängel var uttryck för Guds godhet: Guds försyn sände en ängel till de tre herdarna för att återställa freden men också ordningen överhuvudtaget i hans skapelse; människorna hade under lån tid försummat Gud lagar och lämnat världen öppen för det ondas inflytande. Detta år, 2016, behövs änglarna mer än någonsin. I likhet med Lucia, Francisco och Jacinta kallas vi att öppna oss för deras inflytande. Vi måste formas av bön. Vi måste bära korset och vara villiga att lida. Vi måste låta Guds makt omvandla oss. På det sättet kan vi också förbereda oss väl för hundraårsfirandet av Jungfru Marias besök i Fatima nästa år.

F. Ingvar Fogelqvist

Tillfälle till julbikt

Lördagen den 10 december 2016 mellan kl. 11.00 och 12.30 finns möjlighet för församlingen att göra sin julbikt och på det sättet bli väl förberedd att fira Kristi födelses högtid. Två präster från andra församlingar kommer att vara beredda att höra bikt. Förutom svenska, kan de också flera andra språk, bland annat polska. Välkommen alltså på lördag! .

Det finns förstås också andra möjligheter och tider att bikta: kontakta kyrkoherden eller någon tillresande präst som firar mässan.

 

Se även Ordo för kyrkoåret 2015-2016 (PDF-dokument) vilka läsningar mm för dagen

Veckans läsningar är tillgängliga på Stiftes hemsida/Veckans läsningar.

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel, försvara oss i drabbningen, var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror. Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt; och du, de himmelska härskarornas furste, fördriv i Guds kraft till helvetet, satan och alla andra onda andar, vilka till själarnas fördärv stryker omkring överallt i världen. Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Trosundervisning för barn och ungdomar i församlingen HT2016

Första kommunionbarn och äldre barn

Träffas varannan söndag kl 10.40, med början den 11/9.
Därefter:25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 och 18/12 (julbikt för äldre barn).

Konfirmander

Träffas varannan söndag kl 10.40, med början den 18/9
Därefter:2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11 och 11/12 (julbikt).

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 12.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Första Kommunion

Årets Första Kommunion blir traditionsenligt på Kristi Himmelsfärds dag den 25 maj 2017, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö.

Årets konfirmation

Årets konfirmation i S:t Mikaels kyrka, Växjö blir Pingstafton den 14 juni 2017 kl 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö. Det blir Biskop Anders Arborelius OCD som förättar konfirmationen.

Grupper i S:t Mikaels kyrka

(uppdaterad 2016-09-10)
Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+16. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen

Påvens intentioner

September 2016

Universell:

Att var och en bidrar till det gemensamma bästa och till att skapa ett samhälle där människan står i centrum.

För evangelisationen:

Att de kristna, genom att ta del av sakramenten och meditera Skriften, blir alltmer medvetna om sitt uppdrag att sprida Evangeliet.

Oktober 2016

Universell:

Att journalister alltid drivs av respekt för sanning och etik när de utövar sitt yrke.

Evangelisationen:

Att världsmissionsdagen, inom alla kristna samfund, förnyar Evangeliets glädje och ansvaret att förkunna den.

Daglig Bön

Gud vår Fader jag anbefaller min dag till dig. Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som i den heliga Eukaristin ständigt ger sig själv för världens frälsning. Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek. Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...

Liturgiska länkar

Bibeln på svenska