Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Angående kyrkklocka i katolska församlingen i Växjö

Med jämna mellanrum har det i vår församling undrats över varför vi inte har någon kyrkklocka och funnits önskemål om att vi borde skaffa en sådan. Det vanliga svaret har då varit att återberätta den väletablerade tradition som funnits länge församlingen, att den nekats kyrkklocka av Växjö kommun, eftersom vi befinner oss i ett villaområde. Detta avslag skulle ha ägt rum för rätt länge sedan, men vi har inte haft någon anledning att ifrågasätta traditionen och inte heller har vi ansett det lönt att göra en ny ansökan.

Den 18 maj 2018 ringde Smålandsposten upp kyrkoherden och ville veta mer om kyrkklockan som nekats. Journalisten hade tydligen hört uppgiften vid ett valmöte som kristdemokraterna just hållit i Växjö. Det svar han fick av kyrkoherden var ett återberättande av den tradition som finns i församlingen och att det skett för länge sedan; det var ingen aktuell händelse. Några dagar senare meddelade Växjö kommun att man där inte funnit någon formell ansökan eller avslag på klockringning. Inte heller vi har hittat något dokument om saken. Men vi kontaktade den präst, som var kyrkoherde i församlingen på 1990-talet.

Enligt honom, hade församlingen ett möte med representanter för kommunen 1993 angående utbyggnad av kyrkan. Det fanns också önskemål från församlingen att en klocka skulle sättas upp. I samband med detta blev vi avrådda från att ansöka om klocka, eftersom det skulle uppfattas som störande av de boende i villaområdet. Efter detta besked ansåg församlingen att det var lönlöst att gå vidare i ärendet, så vi avstod från klocka.

För att sammanfatta: vi antog att kommunen hade gett avslag på vår ansökan. Detta visade sig inte vara korrekt. Däremot finns det en muntlig avrådan från kommunens representanter, som gjorde att vi avstod från att ansöka om klocka. I sak har vi alltså givit korrekta upplysningar: kommunen har givit ett negativt besked till församlingen angående till klockringning genom att avråda från den.

Tilläggas kan, att denna händelse för 25 år sedan inte har särskilt mycket att göra med muslimernas tillstånd nyligen till böneutrop.

Växjö den 24 maj 2018

Ingvar Fogelqvist
Kyrkoherde

Oddbjörn Andreassen
Diakon

Ur församlingsbrevet Påsken 2018

Kyrkoherdens påskhälsning

Tre tecken på det oerhörda

”Han lever! O min ande, känn
din Herre och din Gud igen.
Han lämnat har sitt vilorum,
och rösten höres som var stum,
och handen räckes som var kall.
Han lever och du leva skall” (Cecilia 324:1).

Med sådana och liknande ord jublar kristenheten sedan tvåtusen år på påsknatten: ”Han lever och du leva skall”. Han är uppstånden! Man kan säga: kristendomen är uppståndelsens religion. På vår Frälsares verkliga och kroppsliga uppståndelse hänger bokstavligen hela vår religion. Innehållet i denna hemlighet är följande: Jesus av Nasaret, som dog på korset och lades i en grav, har av Gud åter gjorts levande på tredje dagen. Han har upphöjt honom till ett himmelskt väsen och ur graven försatt honom i himlens härlighet.

Vi hörde evangeliet (Markus 16:1-8) berätta hur det oerhörda började. Några kvinnor hade gått till Jesu grav för smörja hans döda kropp, det var en akt av fromhet och respekt, som de ville fullgöra. De kom till graven ”när solen gick upp”, få vi veta. Kanske är denna anmärkning från evangelisten Markus inte bara en tidsangivelse. Det faktum att solen gick upp över graven har han kanske också förstått symboliskt. Kanske har han uppfattat det som ett tecken, ett tecken på en helt annan sols uppgång ur graven – Sol Salutis: ”Frälsningens Sol”. Men kvinnorna märkte inte det tecknet. De tänkte bara på graven och på den döde som låg i den. Hur skulle de få bort den stora och tunga stenen framför ingången till graven?

Påsk 2018

Men när de såg upp, fann de att stenen var bortrullad. Märkligt nog, tar kvinnorna ingen notis om det heller, utan det står bara att ”de gick in i graven”. Vi som hör om den bortrullade stenen, förstår att något sällsamt är i görningen. Men kvinnorna märker ingenting. För dem skulle det ha kunnat vara ett andra tecken: solen går upp och graven är öppen. Men deras tankar är bara vid den döde Jesus och den vördnad de vill betyga honom. Som i en dröm går de in i graven. De är helt uppfyllda av Jesu död. Egentligen är det väl inte så märkligt. Skulle det alls kunna hända något särskilt, när man står vid en grav?

Men så händer något som är mer än ett tecken: ”de såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger och de blev mycket förskräckta.” De såg – en ängel, ett himmelskt väsen, i vilken vi möta Guds Ord och kraft. Denne ängel i graven betyder något. Gud skickar inte sina budbärare utan orsak. Men kvinnorna i sin sorg undgå också detta tredje tecken, som redan är mer än ett tecken. De känna bara en död Jesus. Alla hänvisningar och vinkar på något annat undgå dem.

På sätt och vis är dessa kvinnors reaktion ett indicium att uppståndelsen är en verklighet. De första vittnena förväntade sig inte att Jesus skulle uppstå. De var därför inte heller benägna till några hallucinationer, önsketänkanden eller bedrägerier, som det har påståtts av kristendomens fiender. Uppståndelsen kom tvärtom som deras livs överraskning. De blev totalt överrumplade – och rädda!

Ängeln sade: ”Ni söker Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått.” Ni söker den som dog, den som tillhör det förgångna. Han är vid liv och har makt både i nutiden och i framtiden. Ni söker honom i graven. Han är i himlen. Ni menar att historien går vidare i sina gamla vanliga spår: födas, dö och begravas. I honom tog den historien slut. Ty Gud har gjort en ny början: Han är uppstånden. Vi anar något av hans kärlek till oss. Den kärleken är starkare än död och grav. Han är uppstånden. Dödens historia har avbrutits, dödens makt är krossad. Det otroliga, ofattbara, absurda har skett: döden är uppslukad av livet. Amen.

F. Ingvar Fogelqvist

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 12.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Första Kommunion 2018

Årets Första Kommunion blir traditionsenligt på Kristi Himmelfärds dag den 10 maj 2018, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö.

Årets konfirmation 2018

Årets konfirmation i S:t Mikaels kyrka, Växjö blir den 2 juni 2018, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö. Det blir vår biskop, H. Em Anders Kardinal Arborelius OCD, som förrättar konfirmationen.

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+18. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen