Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Nya riktlinjer fr.o.m. 1. juli 2021 angående Covid 19

Från och med 1 juli gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift:

Läs mer...

De ordinarie gudstjänsterna har återupptagits från och med den 1 juni 2021

Söndagsmässor (inklusive lördag kväll)
Vigiliemässa (lördagar) kl. 18:00
Högmässa kl. 11:00
Mässa (latin, 1962års missale) kl. 14:00 (2 och 4 söndagen i månaden)
Mässa/gudstjänst i Älmhult kl. 18:30
Mässor på vardagar
Måndagar till fredagar kl. 18:00
Lördagar kl. 10:00 Mässa (latin, 1962års missale)
Eukaristisk tillbedjan
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 18:30 (efter Mässan)
Gemensam rosenkransbön
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 17:30
Tillfälle till bikt
Före Mässorna kl. 17:00 – 17:50
Eller kontakta kyrkoherden 070-4328499

Reservation för eventuella ändringar, se veckoschemat på anslagstavlan i vapenhuset eller ring pastorsexpeditionen 0470-15242.

Här kan du ladda ner och skriva ut "De ordinarie gudstjänsterna har återupptagits från och med den 1 juni 2021"

Ur församlingsbrevet Påsken 2021

Kyrkoherdens påskhälsning

”Om du gärna bär korset, skall det bära dig”

Vi frestas att tro, att bara för att vi är kristna kan vi få lidandet att försvinna. Vi inbillar oss att Guds löfte om välsignelse betyder att han låter oss slippa all smärta. Men så fungerar det inte. Vår Frälsare Jesus gjorde lidandet till en normal del av det kristna livet. Han lovade sina lärjungar många välsignelser, men i slutet av de goda ting som han räknade upp, infogade han ett löfte om lidande, när han säger: ”var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafaldigt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen” (Markus 10:29- 30). Lidandet är alltså ingen valmöjlighet utan en garanti. Som kristna garanteras vi lidande.

I grund och botten betyder lidande att uthärda smärta eller betryck, att tåla förlust eller skada, lida under ett handikapp eller en sjukdom, och till slut vara underkastad döden. Lidandet kommer i alla former. Dagliga irritationer gör oss frustrerade, upprepade misslyckanden gör oss modlösa, räkningar vi inte kan betala gör oss oroliga, depression får oss att ge upp, olyckor drabbar oss eller dem vi älskar, sjukdomar härjar. Lidande drabbar oss alla.

Vår Herre inte bara lovade lidande, han gjorde också bärandet av vårt personliga kors till ett villkor för att vara hans lärjunge: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig” (Lukas 9:23). Att göra korstecknet är att proklamera vårt Ja till detta villkor för lärjungaskap. När vi tecknar oss med korsets tecken, tar vi vårt kors och accepter vilket lidande som än kan komma över oss. Med denna klassiska gest säger vi att vi välkomnar lidande på Guds villkor. Och vi underordnar vår vilja – som helst skulle vilja slippa smärta – under Gud, precis som Vår Herre underordade sin vilja under sin Fader, när han utgav sig på korset. Att göra korstecknet har alltså allvarliga konsekvenser!

Men det är inte allt. När vi med tålamod bär vårt kors, vårt lidande, stannar han kvar hos oss. Han delar vårt lidande, håller oss uppe och tröstar oss. Detta är också korsets budskap. Thomas a Kempis säger i sin berömda andaktsbok Om Kristi efterföljelse: ”om du gärna bär korset, så skall detta bära dig igen och leda dig till det önskade målet” (2.12). Guds ende Son blev människa i Kristus. I sin mänskliga natur utstod Gud själv förkastelse, förödmjukelse, hån, övergivenhet, gisslande, korsfästelse och död. Han tog emot lidandet som människa, så att han skulle kunna styrka oss i vårt lidande.

När vi gör korstecknet inbjuder vi Herren att förena sig med oss i vårt lidande. Vi rör vid pannan och flyttar sedan handen till bröstet, och säger med denna gest till Vår Herre, att vi vill att han skall böja sig ned över oss. När vi sedan fullbordar korstecknet genom att beröra våra axlar, är det som att vi ber honom stödja oss – axla våra bördor – i vårt lidande. I flera av psaltarpsalmerna sjunger kung David om att ta sin tillflykt under Herrens vingar, till exempel: ”Göm mig i dina vingars skugga” (17:8). Kyrkofäderna uppfattade detta som en profetia om att finna trygghet i hans korsfästa armars skugga. Vår Herres utsträckta armar försäkrar, att han förstår vårt lidande, delar det och bär det med oss.

Vi uppfattar här tydligt korset som ett tecken på Guds barmhärtighet och tröst. Jag drar fördel av den nåd och det stöd som Herren erbjuder mig med sina utsträckta händer. När bekymmer kommer, tecknar jag mig ofta med korsets tecken, och säger: ”Herre, ta in mig under dina vingars skugga, bär mig igenom denna pröfning och trösta mig.” Styrkt av hans svar på den enkla gesten och bönen, finner jag prövningen vara uthärdlig. Amen.

F. Ingvar Fogelqvist

En välsidnad Påsk önskas!

Peruprojektet blir vilande

Läs mer...

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Ärkeängeln S:t Mikael, Maydan nezalejnosti; Kiew/Ukraine
Ärkeängeln S:t Mikael, Maydan nezalejnosti; Kiew/Ukraine

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 11.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+21. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen