Benedictus-medaljen

Kyrkan rekommenderar att de troende använder sig av sakramentalier, det vill säga, vissa riter, handlingar eller särskilda föremål som kyrkan använder, i likhet med sakramenten, för att uppnå vissa andliga förmåner. Till sakramentalierna hör medaljer som välsignas för att bistå bäraren, som har tro och försöker leva ett heligt liv.
Benedictusmedaljer har en lång tradition i kyrkan, men medaljen som den nu ser ut präglades 1880 under överinseende av munkarna i Monte Casino, Italien, för att fira 1400-årsminnet av S:t Benedictus födelse. Sedan dess har jubileumsmedaljen 1880 visat sig vara mer populär i den kristna världen än alla andra medaljer som präglats till S:t Benedictus’ ära.
Man har gjort erfarenheten att den invigda Benedictus-medaljen har en särskild kraft att fördriva den onde fiendens försåt och list. Som påven Gregorius den Store berättat, hade ordensgrundaren Helige Benedictus av Nursia (+ 543) en stor vördnad för den heliga Korset, vilket också är anledningen till att han alltid är avbildad med korset i sin hand.
Benedictus-medaljen har en bild av helgonet och innehåller flera hemlighetsfulla bokstäver, som bland annat har att göra med utdrivning av onda andar. Bokstäverna innehåller också en anspelning på en händelse, då den helige Benedikt en gång blev erbjuden en bägare med förgiftat vin. Då han gjorde korstecknet över den, sprängdes bägaren i bitar.

Medaljens framsida

Benedictus-medaljen
Landesmuseum Württemberg / CC BY-SA

På medaljens framsida är den helige Benedictus avbildad med korset in sin högra hand och en bok (ordensregeln) i den vänstra. Korset påminner oss förstås om vår frälsning genom Kristi kors, men också om Europas kristnande som till stor del utfördes av benediktinmunkar (t.ex. S:t Ansgar, Nordens apostel).
Omedelbart till höger och vänster om honom finns orden: Crux sancti patris – Benedicti (= den helige fadern Benedictus’ kors). På en piedestal till höger om S:t Benedictus finns den förgiftade bägaren. På en piedestal till vänster finns en korp som är på väg att flyga iväg med ett stycke förgiftat bröd som en avundsjuk fiende hade skickat till S:t Benedikt.
Runt om ytterkanten av medaljen finns de latinska orden: Eius in obitu nostro praesentia muniamur (= Hans närvaro i vår dödsstund styrke oss!) Benediktiner har alltid uppfattat S:t Benedikt som den goda dödens särskilde skyddapatron. Själv dog han i kapellet i Montecasino medan han stod upp med armarna sträckta uppåt mot himlen, med stöd av klostrets bröder. S:t Benedikt hade strax dessförinnan mottagit den heliga Kommunionen. Under bilden av Benedictus läser vi: ex SM Casino MDCCCLXXX (= Från heliga Monte Casino 1880). Detta är alltså medaljen som präglades till 1400-års minnet av Helige Benedictus’ födelse.

Medaljens baksida

Medaljens baksida
Landesmuseum Württemberg / CC BY-SA

Medaljens baksida domineras av korset. På korsarmarna finns begynnelsebokstäverna av en rimmad latinsk bön: Crux sacra sit mihi lux. Nunquam draco sit mihi dux. (= Heliga korset vare mitt ljus! Aldrig vare draken min vägledare!). Mellan korsarmarna finns bokstäverna C S P B, som står för Crux Sancti Patris Benedicti (= Vår helige fader Benedictus’ kors).
Ovanför korset finns ordet pax (= frid), som sedan århundraden har varit ett benediktinskt motto. Runtom kanten på medaljens baksida finns bokstäverna: V R S N S M V – S M Q L I V B, vilka är initialerna till en exorcistbön på latin riktad mot Satan: Vade retro Satana. Nunquam suade mihi vana. Sunt mala quae libas. Ipse venena bibas (= Vik hädan, Satan! Locka mig aldrig till onda ting! Ont är det som du erbjuder. Drick själv giftet!) Alla dessa ord härstammar med all sannolikhet från Benedictus’ egen mun.

Medaljens användning

Det finns ingen specifik föreskrift för hur man bär Benedictus-medaljen. Den kan bäras i kedja runt halsen, fäst vid rosenkransen, förvarad i fickan eller plånboken eller placerad i bilen eller hemma. Medaljen placeras ofta i husgrunder, på väggar till lador och uthus eller på arbetsplatsen.
Syftet med att använda medaljen på något av dessa sätt är att nedkalla Guds välsignelse och beskydd över oss, var vi än befinner oss, och över våra hem och vår egendom, särskilt genom Sankt Benedikts förbön. Genom en medveten och from användning av medaljen, blir den, så att säga, en ständig tyst bön och en påminnelse för oss om vår värdighet som Kristi efterföljare.
Medaljen är en exorcistbön mot Satan, en bön om styrka i tider av frestelse, en bön om frid och fred bland oss själva och världens nationer, en bön om att Kristi kors blir vårt ljus och vår vägledare, en bön om att förkasta allt som är ont, en åkallan att vi med kristet mod ”under Evangeliets ledning vandrar hans vägar” som S:t Benedikt enträget uppmanar oss till.
Det är känt från flera hundra fall, att den invigda Benedictus-medaljen kan hejda mörkrets makter i deras verksamhet. Medaljen kan också avvärja onda krafter, som stormar, förgiftningar, pest, pandemier, demonska hemsökelser samt omringa våra hem med himmelskt beskydd, när medaljen placeras i kristtrognas hem. Det kan gagna vårt andliga liv om vi tar oss tid att studera inskriptionerna och avbildningarna på medaljens båda sidor. Vi kan begrunda dem och finna frid i hjärtat i vår kamp att övervinna vår mänskliga naturs svagheter och inse att vår mänskliga belägenhet är ofullkomlig, men att med Guds hjälp och helgonens förbön kan vår belägenhet bli bättre.
Benedictus-medaljen kan tjäna som en ständig påminnelse om plikten att dagligen ta på oss vårt kors och ”gå i tjänst hos Herren Kristus, den sanne konungen”, och så lära oss ”att vi också får del i hans rike”, som S:t Benedikt manar oss i prologen till sin regel.
Benedictus-medaljerna är sakramentalier som kan välsignas av en präst eller diakon; han behöver inte vara benediktin. Bed om att få den särskilda välsignelse som är avsedd för Benedictus-medaljen.

Påsken 2020