Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Följande tider firar vi Mässa i S:t Mikaels kyrka:

Söndagsmässa kl. 11:00

Andra och fjärde söndagen i månaden: traditionell Mässa kl. 14:00

Söndagar: S:t Josefs kapell, Älmhult, mässa kl. 18

Vigiliemässa lördagar kl. 18:00. Vigiliemässan gäller som söndagsmässa.

Vardagsmässor kl. 18:00

Traditionell mässa på latin: lördagar kl. 10:00

Max 50 personer i söndagsmässan kl. 11!

Tyvärr, får vi låsa kyrkporten, när det finns max 50 personer i kyrkan.

(Vigiliemässan, lördagar kl. 18, gäller också som söndagsmässa. Välkomna!)

Ur församlingsbrevet Hösten 2020

Kyrkoherdens hälsning

Den förlorade sonen och Corona-krisen

Liknelsen om den förlorade sonen är en av de mest kända och mest gripande av Vår Herres liknelser. Den tar upp ämnen som allvarlig synd, förskräckligt lidande, äkta omvändelse och generös förlåtelse, ämnen som berör våra mänskliga villkor på djupet. Hur oft a vi än ser andra följa samma väg som den förlorade sonen, så får oss vårt högmod oss att tro att våra liv blir annorlunda. Hur mycket vi än varnas, så faller vi i synd. Hur mycket vi än syndar, gör vi bot först när vi möter lidande. Och hur goda vi än tror att vi är, är vi alla förlorade söner i behov av förlåtelse från en barmhärtig Fader. Coronakrisen kan bli en hjälp för oss att vända våra hjärtan och sinnen till Gud. Krisens allvar kan tvinga oss att rannsaka oss själva för att se vad som blivit fel. Som kristna har vi länge beklagat att Sverige och större delen av Europa alltmer har lämnat sina kristna rötter; Gud och hans lag har övergivits. Vi har sett hur individer, familjer och samhällen har påverkats negativt av detta. Många mår dåligt i vårt samhälle och känner att de inte har något annat alternativ än att ropa till Gud. Men den bönen kan bara bli eff ektiv om vi vågar omfatta tre politiskt inkorrekta ämnen, som borde fi nnas med i media-debatten i dessa tider

Corona-krisen

1. Inse våra synder

Det första är att vi inser våra synder. Synd är ett ovälkommet ord i våra dagar. Synd talar mycket om individuellt moraliskt ansvar och förnekar den falska föreställningen om absolut frihet. Vi som sörjer över tillståndet i landet är de första att erkänna våra synder. Vi ser också landets synder. Synder som abort, sexuell promiskuitet, drogmissbruk, kriminalitet och andra onda ting präglar vårt samhälle och berör människor djupt. Medan icke-troende skrattar åt tanken på att synden skiljer oss från Gud, borde de åtminstone erkänna att den splittrar människor sinsemellan. Det är synden som gör att vår kultur inte låtsas om Gud. Synden förhärligar det sensuella, det materiella och det njutningsfulla. De ökande motsättningar som denna kris uppvisar, blottlägger ondskan som splittrar oss. Genom att erkänna våra synder, kan vi nalkas Gud med ödmjuka och ångerfulla hjärtan. Det är en utgångspunkt att förändra våra liv.

2. Be om förlåtelse

Synden förstör vår förmåga att arbeta tillsammans för det allmänna bästa. För att få harmoni i samhället behöver vi ett annat ovälkommet ord: förlåtelse. Den moderna världen hatar idén om förlåtelse, eftersom människan antas vara suverän och erkänner ingen högre makt. Förlåtelsen påminner oss om en kränkt Gud. Förlåtelsen helar missbruket av friheten och fokuserar behovet av återhållsamhet.

Krisens allvar kan tvinga oss att be om förlåtelse eftersom våra synder är en börda för våra samveten. När vi ber om förlåtelse, erkänner vi våra synders konsekvenser för oss själva, för samhället och för Gud. Att be om förlåtelse ger frid åt vår stormfyllda värld.

3. Bättra vårt sätt att leva

Ett sista ämne är bättring, att bättra sitt sätt att leva. De prövningar vi står inför kan tvinga oss att se att roten till problemet finns i våra dåliga val. Den logiska konsekvensen är att söka efter konkreta sätt att avvisa det onda som dominerar vår kultur och istället sträva efter att göra samhället behagligt för Gud. Denna värdenas omstrukturering kan få oss att önska att en återgång till det ”normala” inte blir en återgång till det syndiga livet. Med Guds nåd, kan en välbehövlig pånyttfödelse av våra samhällen äga rum.

Den förlorade sonen

Kan en sådan förnyelse verkligen inträffa? Själar som förhärdats i synd tycks förbli slutna. Själviskhet och njutningar tycks härska oinskränkt. Men en hemsökelses prövning kan dramatiskt förändra hjärtan och sinnen, Den förlorade sonen återvände till fadershuset i en tid av hungersnöd (pandemi) och ekonomisk ruin. Han insåg hur tokigt han levt, bad om förlåtelse och bättrade sitt liv. Om ämnena synd, förlåtelse och bättring kom in i samhällsdebatten, skulle det kunna utlösa det återvändande till Gud som vårt samhälle så desperat behöver.

F. Ingvar Fogelqvist

Den förlorade sonens återkomst, 1669, Rembrandt van Rijn, Eremitaget, Sankt Petersburg
Den förlorade sonens återkomst, 1669, Rembrandt van Rijn,
Eremitaget, Sankt Petersburg

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 11.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+20. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen

Höst